NEWSLETTER

 

AKTUALNOŚCI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, że w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukazał się najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", którego wydawcą jest Europejska Fundacja Przedsiębiorczosci.

  Bieżące wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numerów - swój temat przewodni: są nim najstarsze konstytucje świata. Druga część numeru stanowi zbiór artykułów i szkiców niezwiązanych z głównym tematem wydania. Na trzecią składają się natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Szanowni Państwo,

  przedstawiamy Państwu polemikę  z artykułem p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki sposób może się ubiegać   o świadczenie pielęgnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr  93 (2979).

  Zapraszamy do lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Państwo,

  Europejska Fundacja Przedsiębiorczości jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II "Lexalia 2011"

  Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa. 

  Folder reklamowy znajdziecie państwo tutaj.

Władze Fundacji

EFP

Władze Fundacji

Zarząd fundacji,
Rada Fundacji,
Współpracownicy
Czytaj wiecej...

Cele

EFP

Cele Fundacji

Cele fundacji oraz ich realizacja
Czytaj więcej...

Statut

EFP

Statut Fundacji

Statut Europejskiej Fundacji Przedsiębiorczości
Czytaj więcej...

Misja

EFP

Misja Fundacji

Nasza Misja
Czytaj wiecej...
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:408. Error 9: Invalid character

 

Rozdział I
?Postanowienia ogólne".

§1. Fundacja nosi nazwę: ?Europejska Fundacja Przedsiębiorczości". Fundacja może używać skrótu ?EFP" i w dalszych częściach niniejszego statutu zwana jest ?Fundacją".

§2. Fundacja ustanowiona przez Artura Kokoszkiewicza i Michała Mazka, zwanych dalej ?Fundatorami", aktem notarialnym rep. A 15599/07 zawartym przed notariuszem Jadwigą Pluta w jej kancelarii w Lublinie przy ulicy Chopina nr 14, dnia 5 września 2007 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U.
z 1984 r. Nr 21 poz. 97 z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§3. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§6.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§7. Fundacja może ustanowić wyróżnienia, nagrody, tytuły, medale i przyznawać je osobom zasłużonym dla Fundacji

§8. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw gospodarki.

Rozdział II
?Cele i zasady działalności".

§9. Celem Fundacji jest:
1. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej;
2. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
3. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami;
4. aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównywanie szans na rynku pracy
5. działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie;
6. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu UE i programów pomocowych;
7. działalność oświatowa, naukowo - techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna;
8. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska;
9. promocja regionu w Polsce i na świecie;
10. wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży akademickiej;
11. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych.

§10. Fundacja realizuje cele przez:
1. tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na rozwój gospodarczy regionu, w szczególności wspieranie przedsiębiorczości;
2. udział w organizacjach, przedsięwzięciach i instytucjach
kapitałowych, których działalność służy realizacji celów statutowych;
3. tworzenie i realizację programów walki z bezrobociem i aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
4. wspieranie przedsiębiorczości prywatnej ukierunkowanej na usługi i
zaopatrzenie wsi;
5. tworzenie systemu edukacji o przedsiębiorczości, w szczególności poprzez organizację szkoleń, spotkań, sympozjów itp.;
6. organizowanie akcji promocji przedsiębiorczości prywatnej;
7. prowadzanie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie w wspierania pozyskiwania, korzystania i ewaluacji środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji;
8. przygotowywanie lub prowadzenie punktów informacyjnych lub promocyjnych, prowadzenie kampanii promocyjnych w dziedzinach objętych celami Fundacji;
9. organizowanie, współdziałanie oraz popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinach będących celami Fundacji;
10. Pomoc w rozwoju przedsiębiorców prywatnych poprzez doradztwo i pomoc prawną oraz inna działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorców oraz przedsiębiorczości;

11. podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem.


Rozdział III
?Majątek fundacji".

§11. Majątek Fundacji stanowią:
1. składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie fundacyjnym;
2. środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w
szczególności uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, a także w
postaci odsetek z rachunków bankowych, dochodu z obrotu papierami wartościowymi oraz zbycia udziałów, jednostek uczestnictwa, dywidend, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych itd.;
3. darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze;
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

§12. Fundacja może ubiegać się oraz korzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych, pomocy regionalnej lub innych funduszy przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji.

§13. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§14. Część składników majątku, określoną przez Fundatorów, przeznacza się na działalność gospodarczą.

Rozdział IV
?Organy fundacji".


§15. Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji

?Zarząd Fundacji".

§16.
1. Zarząd Fundacji składa się z Członków w liczbie od 1 do 4 w tym Prezesa.
2. Członkowie i Prezes są powoływani w drodze uchwały na pięcioletnią kadencję przez Radę Fundacji.
3. Liczbę Członków i skład pierwszego Zarządu Fundatorzy wskazują jednogłośną uchwałą. Pierwszy Zarząd powołany jest na pięcioletnią kadencję, która może ulec skróceniu jednogłośną uchwałą Fundatorów.
4. Rada Fundacji określa liczbę Członków Zarządu, z zachowaniem postanowień pkt. 1 niniejszego paragrafu.
5. Fundator może zostać Członkiem Zarządu.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany w drodze uchwały przez Radę Fundacji spośród Członków Zarządu.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania w drodze uchwały przez Radę Fundacji, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.
8. Odwołanie Członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w szczególności w razie nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu lub istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§17.
1. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania Członków Zarządu określa Rada Fundacji.

3. W celu zapewnienia sprawnej obsługi organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.
4. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

§18. Zarząd Fundacji:
1. reprezentuje ją na zewnątrz;
2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo - gospodarczej;
3. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;
4. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
5. sprawuje zarząd jej majątkiem;
6. przyjmuje środki wskazane w §11;
7. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
8. podejmuje decyzję o utworzeniu oddziałów, zakładów, filii oraz przygotowuje lub zatwierdza ich regulaminy organizacyjne;
9. występuje do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, przystąpienia do spółek lub fundacji, połączenia oraz likwidacji fundacji;
10. powołuje i odwołuje kierowników oddziałów, zakładów, filii.

§19. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§20.
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
3. Rada Fundacji ma prawo wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie przez Zarząd określonych spraw.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa. W przypadku równej liczny głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa.
6. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.


"Sposób reprezentacji".

§21.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu albo Prezes Zarządu i Członek Zarządu
2. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając ich umocowanie, w szczególności przez określenie czasu trwania i zakresu pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. Poprzedzającym wymaga oświadczenia woli całego zarządu fundacji oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

"Rada Fundacji".

§22.
1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy oraz osoby powołane przez Fundatorów do uczestnictwa w tym organie, po uprzednim wyrażeniu przez te osoby zgody.
2. Członek Rady Fundacji zostaje odwołany z Rady Fundacji na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Fundator w chwili zakończenia pełnienia funkcji Członka Zarządu zostaje przyjęty z powrotem do Rady Fundacji ze wszystkimi prawami przysługującymi pozostałym Fundatorom.
4. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż co 3 miesiące.
5. Rada Fundacji ma prawo powołania nowych Członków większością co najmniej 3/4 głosów oddanych, w obecności co najmniej ? z ogólnej liczby Członków Rady. Dla skuteczności powołania konieczna jest jednogłośna zgoda Fundatorów.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Członka Rady.
7. W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały Rady Fundacji podjętej większością co najmniej 3/4 głosów oddanych, w obecności co najmniej ? z ogólnej liczby Członków Rady albo jednogłośną uchwałą Fundatorów.
8.Fundatorzy nie mogą być pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji w sposób z pkt. 7 niniejszego paragrafu.

§23.
1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
2. W razie powołania Członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji osoba taka zostaje odwołana z Rady Fundacji, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.
3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Rady lub uzyskiwać zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach tego organu. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Fundacji ustalają Fundatorzy jednogłośną uchwałą.

§24. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. ustalenie i zmiana Statutu Fundacji;
2. określenie liczby Członków Zarządu;
3. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
4. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;
5. określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu;
6. decydowanie o przystąpieniu do spółek lub fundacji albo o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
7. decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji;
8. występowanie z wnioskiem do Prezesa Zarządu w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu;
9. uchwalenie regulaminu pracy Rady Fundacji;
10. uchwalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do rozdziału zgromadzonych środków;
11. wskazanie likwidatora Fundacji;
12. wskazanie celu statutowego, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji;
13. propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona;
14. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
15. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd Fundacji;
16. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Radę Fundacji i Zarząd;
17. wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
18. okresowa kontrola wydatków i budżetu Fundacji.

§25.
1.Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego spośród Członków Rady.
2.Rada Fundacji może wybrać Wiceprzewodniczącego lub dwóch Wiceprzewodniczących spośród pozostałych Członków Rady.

§26
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady.
2. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady Fundacji, Zarządu lub Fundatora.
3. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego Rady. Każdy Członek Rady Fundacji ma jeden głos a w przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.
6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą także być realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
8. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Rady osoby.

§27. Rada Fundacji działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

Rozdział V
?Działalność gospodarcza fundacji".

§28. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą .

§29. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji (wg. PKD) jest:

 

 1. 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;

 2. 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

 3. 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;

 4. 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;

 5. 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 6. 18.11.Z Drukowanie gazet

 7. 18.12.Z Pozostałe drukowanie

 8. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 9. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

 10. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 11. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 12. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 13. 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 14. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 15. 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona

 16. w wyspecjalizowanych sklepach

 17. 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona

 18. w wyspecjalizowanych sklepach

 19. 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona

 20. w wyspecjalizowanych sklepach

 21. 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich

 22. i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 23. 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 24. 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona

 25. w wyspecjalizowanych sklepach

 26. 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 27. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 28. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona

 29. w wyspecjalizowanych sklepach

 30. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 31. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 32. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 33. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 34. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 35. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 36. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 37. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 38. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 39. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 40. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 41. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 42. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 43. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 44. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 45. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 46. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 47. 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 48. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 49. 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 50.  

 51. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 52. 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 53. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 54. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 55. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 56. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 57. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 58. 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

 59. 49.32.Z Działalność taksówek osobowych

 60. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 61. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 62. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 63. 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

 64. 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

 65. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 66. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

 67. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 68. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 69. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

 70. 58.11.Z Wydawanie książek

 71. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

 72. 58.13.Z Wydawanie gazet

 73. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 74. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

 75. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 76. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 77. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 78. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 79. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 80. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 81. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

 82. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 83. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 84. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 85. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 86. 63.12.Z Działalność portali internetowych

 87. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

 88. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 89. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 90. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

 91. 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

 92. 64.91.Z Leasing finansowy

 93. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

 94. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 95. 65.11.Z Ubezpieczenia na życie

 96. 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

 97. 65.20.Z Reasekuracja

 98. 65.30.Z Fundusze emerytalne

 99. 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi

 100. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 101. 6.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

 102. 6.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

 103. 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

 104. 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami

 105. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 106. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 107. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 108. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 109. 69.10.Z Działalność prawnicza

 110. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

 111. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 112. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 113. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

 114. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

 115. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 116. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

 117. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 118. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

 119. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 120. 74.20.Z Działalność fotograficzna

 121. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

 122. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 123. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

 124. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 125. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 126. 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

 127. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

 128. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

 129. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 130. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 131. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 132. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

 133. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 134. 79.11.A Działalność agentów turystycznych

 135. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych

 136. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

 137. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 138. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 139. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)

 140. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 141. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

 142. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

 143. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 144. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 145. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 146. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

 147. 85.59.A Nauka języków obcych

 148. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 149. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

 150. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 151. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 152. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

 153. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

 154. 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

 155. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych

 156. 93.12.Z Działalność klubów sportowych

 157. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 158. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

 159. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 160. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

 161. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

 162. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§30.
1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez
Fundację lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo -
księgowym zakład gospodarczy.
2. Postanowienie ust. 1 niniejszego paragrafu, nie uchybia możliwości prowadzenia działalności w formie spółek i innych podmiotów gospodarczych.

§31.
1. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć
jednemu spośród swoich członków lub innej osobie.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie
wyodrębnionego zakładu Zarząd Fundacji udziela kierownikowi zakładu,
który może być członkiem Zarządu lub innej osobie, pełnomocnictwa do
dokonywania czynności związanych z bieżącym kierowaniem działalnością
zakładu, określając granice umocowania.
3. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników w zakładzie
gospodarczym należy do Zarządu Fundacji

§32. Osiągnięte przez Fundację zyski przeznaczane są na działalność statutową.

Rozdział VI
?Zmiana statutu fundacji".

§33.
1.Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celów Fundacji.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu fundacji podejmuje Rada Fundacji większością ? głosów oddanych, w obecności co najmniej 3/4 z ogólnej liczby Członków Rady na swój wniosek lub wniosek Zarządu Fundacji.

§34. W trybie przewidzianym w §33 Rada Fundacji może postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, jeżeli zachodzą ku temu przyczyny.

§35. Fundatorzy mogą jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji.

§36. W wypadku likwidacji Fundacji, Rada Fundacji podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

§37. Niniejszy Statut został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 5 września 2007 r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Lublinie.

 

kozubek.info