NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

Wydawnictwo Prawo i Polityka

Idea wydawania przez Fundacj? czasopisma naukowego zrodzi?a si? w czerwcu 2008 roku. Pomys?odawcami przedsi?wzi?cia byli doktoranci lubelskich uczelni: UMCS i KUL.

Periodyk, zatytu?owany ?Prawo i Polityka?, posiada profil politologiczno-publicznoprawny. Interdyscyplinarny charakter pisma znalaz? wyraz w przyj?tym motcie ?Doctrina multiplex, veritas una? (Nauk jest wiele, prawda jedna). ?amy czasopisma otwarte s? dla pracownik?w naukowych, przedstawicieli zawod?w prawniczych, urz?dnik?w administracji publicznej, oraz uzdolnionych student?w.

P??rocznik ?Prawo i Polityka? jest zarejestrowany w mi?dzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ci?g?ych (posiada numer ISSN), dzi?ki czemu egzemplarze poszczeg?lnych wyda? znajduj? si? w zasobach najwa?niejszych bibliotek w kraju. Czasopismo ?Prawo i Polityka? ukazuje si? tak?e w wersji elektronicznej (www.prawoipolityka.pl).

Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Prawo i Polityka
1) Micha? Wallner - Redaktor Naczelny
2) Artur Kokoszkiewicz - Zast?pca Redaktora Naczelnego
3) Piotr Marczewski - Drugi Zast?pca Redaktora Naczelnego
4) Tomasz Pasierbiak
5) Marcin Pomara?ski - Sekretarz Redakcji
6) Pawe? ?wie?ak

Rada Naukowa Wydawnictwa Prawo i Polityka
1)????? Prof. dr hab. Henryk Cioch, kierownik I Katedry Prawa Cywilnego
KUL, profesor w Zak?adzie Prawa Sp??dzielczego i Organizacji
Sp??dzielczo?ci UMCS
2)????? Dr hab. Grzegorz Janusz, prof. nadzw., kierownik Zak?adu Praw
Cz?owieka UMCS, Dziekan Wydzia?u Politologii UMCS
3)????? Dr hab. Artur Ku?, prof. nadzw., kierownik Katedry Prawa Unii
Europejskiej KUL
4)????? Prof. zw. dr hab. Edward Olszewski, kierownik Zak?adu Ruch?w
Politycznych UMCS
5)????? Dr hab. Marek Pietra?, prof. nadzw., kierownik Zak?adu Stosunk?w
Mi?dzynarodowych UMCS
6)????? Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, prof. nadzw., z Katedry Prawa
Mi?dzynarodowego Publicznego KUL oraz Katedry Prawa Mi?dzynarodowego
Publicznego UMCS, Prodziekan Wydzia?u Prawa i Administracji UMCS
7)????? Dr hab. Pawe? Smole?, prof. nadzw., kierownik Katedry Finans?w i
Prawa Finansowego KUL
8)????? Dr hab. Wojciech Sok??, z Zak?adu System?w Politycznych UMCS, prof.
nadzw. w Wy?szej Szkole Przedsi?biorczo?ci i Administracji w Lublinie
9)????? Dr Delaine Swenson, prof. nadzw., z Katedry Prawa Ameryka?skiego i
Por?wnawczego KUL

Zapraszamy do serwisu internetowego Wydawnictwa Prawo i Polityka - www.prawoipolityka.pl

 

kozubek.info