NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci

Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jest nowoczesn? instytucja doradczo-szkoleniow? dzia?aj?c? na rynku Polski i Unii Europejskiej, kt?ra zajmuje si? prowadzeniem szkole? i ?wiadczeniem szerokich us?ug konsultingowych.

Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci powsta?a w 2007 roku w Lublinie nosz?c wtedy nazw? Lubelskiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci. Z biegiem okresu poszerzaj?c swoje dzia?ania, Fundacja postanowi?a zmieni? swoj? nazw? na Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci (dalej zwana ?EFP?) oraz przenie?? swoj? siedzib? do Krakowa.

Struktura operacyjna Europejskiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci dzieli j? na trzy filary (doradczo-konsultingowy, szkoleniowy oraz naukowo-publicystyczny), b?d?ce swego rodzaju oddzielnymi instytucjami.

W por?wnaniu z innymi podobnego rodzaju projektami, EFP robi zdecydowany krok do przodu- zakres ich dzia?alno?ci wyra?nie przekracza og?lnie przyj?te standardy.

Dynamiczna i przede wszystkim kreatywna kadra zarz?dzaj?ca Fundacji stawia wyj?tkowo na pomoc i rozw?j instytucji przedsi?biorczo?ci w Polsce i Europie.

Efekty pracy z pewno?ci? nie b?d? widoczne z dnia na dzie?, aby je osi?gn?? potrzeba b?dzie na pewno ogromnej dawki determinacji i skoncentrowanych dzia?a?.

Wiemy, ?e nie ma rzeczy niemo?liwych i wierzymy, ?e to co robimy, przyniesie efekty!

 

kozubek.info